Публичный договор

«Оператор ЭЗС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Бас директорының
№ 11/П Бұйрығымен
2020 жылы "25" тамызында
БЕКІТІЛГЕН

 

ЖАРИЯ ШАРТ

 

Нұр-сұлтан қ.

 

Оператор ЭЗС – бұл Қазақстан Республикасындағы электр қозғалтқышы бар көлік құралдарына (бұдан әрі - электромобильдер) арналған электрлік қоғамдық зарядтау станцияларының желісі.

Осы жария шартта шарттың мәні мен талаптары, Оператор ЭЗС пен Оператор ЭЗС белгілеген жұмыс істеп тұрған станциялардағы электромобильді зарядтау қызметтерін пайдаланушы арасындағы қатынастарды пайдаланушының нақты электромобиліне Оператор ЭЗС жүйесінде бекітілетін Оператор ЭЗСтің абоненттік картасын пайдалана отырып реттейтін тараптардың құқықтары мен міндеттері сипатталған.

Бұдан әрі "Оператор" деп аталатын "Оператор ЭЗС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі "Абонент" деп аталатын кез келген тұлғаға өз электромобилін зарядтау қызметтерін (бұдан әрі - қызметтер) пайдалануды немесе тұрақты негізде пайдалануды шешетін осы Жария шарттың (бұдан әрі - Шарт) жасалуын ұсынады.

Осы Шарт ҚР Азаматтық кодексіне (бұдан әрі - ҚР АК) сәйкес оферта шарты болып табылады, оның талаптарын толық және сөзсіз қабылдау (акцепт) абоненттің конклюденттік әрекеттерді- Оператордың сайтында орналасқан оператордың есепке алу жүйесінде тіркеуді және/немесе абонент Оператордың сайтында оператордың абоненттік картасын алуға (сатып алуға) өтінімді тіркеуге және ресімдеуге ауысқан кезде "жария шарттың талаптарымен келісемін" батырмасын басқан кезде оператордың есепке алу жүйесінде тіркеуді жүзеге асыруы болып саналады.

 

Оператордың есепке алу жүйесінде тіркеу алдында осы Шарттың талаптарымен және ережесімен мұқият танысыңыз!

 

ШАРТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҰҒЫМДАР МЕН

ТЕРМИНДЕР

 

Өтінім - абоненттің электрондық нысанда толтырылған, басқару панелі арқылы жіберілген және сайтта көрсетілген оператордың қызметтері үшін бағалар мен есеп айырысу тәртібіне сәйкес немесе қызметтер үшін алдын ала қойылған шотқа сәйкес оператордың есеп айырысу шотына алдын ала төлем бойынша төленген ресми өтініші.

Дербес шот - абоненттің оператордың қызметтері үшін, сондай- ақ тапсырыс берілген өнімдер үшін алдын ала төлеуі туралы оператордың есепке алу жүйесіндегі есептік деректер.

Оператор – "Оператор ЭЗС"ЖШС.

Тіркелген пайдаланушы - сайтта орналасқан және онда тіркелген ақпаратты пайдаланатын тұлға.

Абонент - осы Шарттың акцептін жүзеге асырған Тіркелген пайдаланушы.

Сайт - Интернет желісінде жұмыс істейтін оператордың веб- сайты.

Оферта - оператордың сайтында жарияланған осы Шарт.

Қызметтер – осы Шарттың талаптарымен кәмелетке толған әрекетке қабілетті жеке тұлғаға не заңды тұлғаның өкіліне жүгінген оператордың жұмыс істеп тұрған электр құю станцияларының (бұдан әрі-ЭҚС) желісінде ұсынылатын электромобильді зарядтау қызметтері. Осы Шарт бойынша қызметтерді алуға қол жеткізу үшін Абонент оператордың абоненттік картасын да алады (сатып алады).

Карта - оператордың жүйесінде абоненттің нақты электромобиліне бекітілетін RFID абоненттік картасы.

Акцепт - тіркелген пайдаланушының жауабы немесе Тіркелген пайдаланушының Орындаушының сайтындағы "мен жария оферта шартының талабын қабылдаймын" бағанына белгі қою арқылы оның барлық талаптарының толық және сөзсіз қабылданғанын куәландыратын іс-әрекеттер жасауы және осылайша осы Шарт бойынша абонент болып табылатын осы Шарт бойынша қызметтер үшін ақы төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуы.

Прейскурант - оператордың сайтында жарияланатын бағалары бар оператор қызметтерінің қолданыстағы тізбесі.

Тараптар - Шарттың Тараптары бірлесіп Оператор және Тіркелген пайдаланушы / Абонент болып табылады.

Дербес деректер - Шартпен регламенттелген, белгілі бір жеке не заңды тұлғаға қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген мәліметтер.

Дербес деректерді жинау - дербес деректерді алуға бағытталған іс-әрекеттер;

Дербес деректерді өңдеу - дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер.

Үшінші тұлғалар - қазіргі уақытта да, болашақта да абоненттің дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау бойынша оператор мән- жайларымен немесе құқықтық қатынастарымен байланысты тұлғалар.

Компьютерлік оқиға - бұл ақпараттың құпиялылығына, тұтастығына және қол жетімділігіне әсер етуі мүмкін құбылыс. Компьютерлік инцидент жағдайы мыналарды көрсетуі мүмкін: компьютерлік жүйеге кіру, жүйенің бұзылуы, қызмет көрсетуден бас тарту, ақпаратты ұрлау, зиянды әрекеттер және басқа да рұқсат етілмеген немесе заңсыз әрекеттер.

 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

 

1.1.   Оператор электромобильді зарядтау бойынша қызметтерді (бұдан әрі - Қызметтер) көрсетуге міндеттенеді, ал Абонент Операторға осы Шартта көзделген мөлшерде, шарттарда және тәртіппен қызметтер құнын төлеуге міндеттенеді.

1.2.   Қызметтер Оператордың жұмыс істеп тұрған электр құю станцияларының (бұдан әрі - ЭҚС) желісі шеңберінде ғана көрсетіледі. Қосылған ЭАҚ тізбесін оператор абоненттің сұрауы бойынша ұсынады.

1.3.   Абонент ЭҚС өзекті тізбесін алуға сұрау салуы Операторға қолма-қол, тапсырыс хатпен немесе электрондық пошта, электрондық хабарлама арқылы жіберілуі мүмкін.

1.4.    Осы Шарт бойынша қызметтер оператордың абоненттік картасын қолдану арқылы көрсетіледі, ол оператордың жүйесінде абоненттің нақты автомобиліне бекітіледі.

1.5.  Тіркелген пайдаланушы Акцепт жасаған кезде:

-  Тіркелген пайдаланушының мәртебесі шарт бойынша Абонент мәртебесіне өзгереді;

- Абонент осы Шарттың барлық талаптарымен танысты, келіседі және қабылдады;

- Оператор Акцепт алды;

-     Шарт жасалды, екіжақты қол қоюды талап етпейді, электрондық түрде жарамды;

– осы Шартты жасасу жазбаша нысанда шарт жасасуға теңестіріледі, деп саналады.

1.6.   Оператордың осы Шартты жасасу туралы өз ұсынысын кез келген уақытта кері қайтарып алуға құқығы бар, бірақ бұл Тараптың міндеттемелерден бас тартуы үшін негіз болып табылмайды.

1.7.  Оператор қызметтердің үздіксіз және тиісті сапада көрсетілуі үшін барлық ақылға қонымды шараларды қабылдайды. Алайда, оператордың еркіне тәуелсіз техникалық немесе бағдарламалық ақаулар туындаған жағдайда Оператор бұған кепілдік бере алмайды.

1.8.   Сайт ішінара немесе толық, оның ішінде профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізу себебі бойынша, сондай-ақ техникалық сипаттағы кез келген басқа да себептер бойынша уақытша қолжетімсіз болуы мүмкін. Оператордың пайдаланушыларды алдын ала хабардар ете отырып немесе онсыз, қажетті профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды кезең- кезеңімен жүргізуге құқығы бар.

1.9.   Оператордың сайтын пайдалану кезінде абонентке сервер ресурстарына және оператордың ақпаратына, басқа абоненттердің дербес есептік және өзге деректеріне, сондай-ақ оператордың интернет желісі мен сервері арқылы қолжетімді кез келген басқа деректерге рұқсатсыз қол жеткізуге бағытталған кез келген әрекеттерге тыйым салынады.

 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 

2.1.  Абонент құқылы:

2.1.1.      оператордың шарт бойынша қабылданған барлық міндеттемелерді орындауын талап етуге;

2.1.2.    ЭҚС желісін ұстау үшін қажетті алдын ала төленген жағдайда оператордың қызметтерін пайдалануға;

2.1.3.   оператордың қызмет көрсетуіне байланысты негізделген ескертулер, тілектер, ұсыныстар жасауға;

2.1.4.     қызмет алу үшін абоненттің нақты электромобиліне бірегей нөмірі бар картаны бекіткен және Шарттың 2.1.2. т. орындаған жағдайда абоненттік картаны пайдалану;

2.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес өзге де құқықтарға ие болуға құқығы бар.

2.2.  Абонент міндетті:

2.2.1.       Оператор белгілеген бағаларға сәйкес операторға қызметтердің құнын уақтылы және толық көлемде төлеу;

2.2.2.    өрт қауіпсіздігі ережелерін, ЭҚС пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтау, сондай-ақ электромобильді зарядтау үшін тек тиісті зауыттық зарядтау электр кабельдерін, абоненттің нақты электромобильін зарядтау үшін жарамды (үйлесімді) адаптерлерді (адаптерлерді) қолдану;

2.2.3.  оператордың мүлкіне зиян келтірмеуге;;

2.2.4.   абонент оператордың мүлкіне залал келтірген жағдайда, дереу байланысуға және ол туралы Операторға хабарлауға, оның одан әрі зақымдануының немесе сынуының алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға;

2.2.5.   операторға оның мүлкі бүлінген жағдайда шығындарды өтеу;

2.2.6.    кіру ақылы болып табылатын аумақта таңдалған ЭҚҚ орналасқан жағдайда, осындай аумаққа кіру және онда болу үшін өз бетінше ақы төлеу;

2.2.7.       ЭҚС орналасқан аумақтардың иелері (әкімшілігі) белгілейтін ережелерді, жұмыс режимін сақтау;

2.2.8.      зақымданған (жұмыс істемейтін) ЭҚС анықталған жағдайда операторға дереу хабарлау;

2.2.9.    Абоненттік картаны қабылдау-тапсыру актісі бойынша немесе оператор үшін абоненттің сауалнамасын толтыру кезінде қабылдау және оның сақталуын қамтамасыз ету;

2.2.10.    абоненттік карта жоғалған (ұрланған) немесе бүлінген жағдайда операторға айыппұл мен оны қалпына келтіру құнын төлеңіз;

2.2.11.    Абоненттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттері бар.

2.3.  Оператор құқылы:

2.3.1.  осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуге баға белгілеу;

2.3.2.   абоненттен оператордың мүлкі бүлінген жағдайда шығын сомасын өндіріп алу;

2.3.3.  абоненттен осы Шарттың талаптарына сәйкес қызметтерге ақы төлеуді талап етуге құқылы.

2.3.4.     Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құқықтарға ие болуға құқығы бар.

2.4.  Оператор міндетті:

2.4.1.  тиісті түрде қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

2.4.2.    қызмет көрсету барысын баяулататын немесе одан әрі қызмет көрсету мүмкін болмайтын мән-жайлар туындаған жағдайда бұл туралы абонентті қысқа мерзімде хабардар ету;

2.4.3.   Оператордың Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттері бар.

2.5.  Абонентке тыйым салынады:

екі және одан да көп электромобильдер (электр қозғалтқышы бар автомобильдер) бойынша қызметтер алу үшін бір абоненттік картаны қолдану. Абоненттің нақты электромобильіне жеке берілген және бекітілген абоненттік картаны пайдалануға әрекеттенген жағдайда, басқа электромобильге қызмет алу үшін абоненттің жауапкершілігі Шарттың 4.6.т. бойынша басталады.

2.6.     Тараптар осы Шарттың мақсаттары, оның ережелерін қолдану және Қызметтерді тиісті түрде алу үшін Абонент бір электромобиль (электр қозғалтқышы бар автомобиль) үшін бір абоненттік картаны пайдаланатынын, ал Оператор абонентке нақты автомобильді өз деректер жүйесіне бекіте және енгізе отырып, абоненттік картаны ұсынатынын анықтады.

 

3. ШАРТ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ, ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАРДЫҢ БАҒАСЫ, АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

 

3.1.     Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын оператор дербес айқындайды және Оператордың Сайтында және/немесе оператордың кеңселерінде және/немесе үшінші тұлғаларда орналастыру арқылы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілмен пайдаланушының/тіркелген пайдаланушының/абоненттің назарына жеткізіледі.

3.2.    Осы Шарт бойынша қызметтерге ақы төлеуді тіркелген пайдаланушы/абонент алдағы (келесі) күнтізбелік ай үшін әрбір абоненттік карта бойынша қызметтер құнын алдын ала төлеу шарттарында жүзеге асырады.

3.3.   Оператор қызметтердің құнын бір жақты тәртіппен қайта қарауға және жаңа бағалар енгізілгенге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын абонентті олардың құнының ұлғаюы туралы хабардар

етуге құқылы.

3.4.    Абоненттің жазбаша қарсылықтары болмаған жағдайда, бағалардың өзгеруі операторға хабарланғаннан кейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын күшіне енеді.

3.5.     Абонент қызметтерге ақы төлеуді сайтта көрсетілген оператордың қызметтері үшін бағаларға және есеп айырысу тәртібіне сәйкес немесе қызметтер үшін алдын ала қойылған шотқа сәйкес оператордың банктік шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы: "электромобильді зарядтау қызметтері үшін" төлем мақсатын және абоненттің, ақша жөнелтушінің деректерін көрсете отырып, шарт акцептелген күннен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде жүргізеді.

3.6.   Келесі айларда Абоненттік төлем сомасын енгізуді абонент қызмет үшін алдағы ақылы ай басталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей толық алдын ала төлем жасау жолымен дербес жүзеге асырады.

3.7.     Абонент абоненттік төлемді енгізгеннен және/немесе оператордың есеп шотына сома түскеннен, абонентті және картаны оператор жүйесінде тіркегеннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Оператор абоненттік картаны абонентке қабылдау-тапсыру актісі бойынша береді.

3.7.   Есеп айырысу абоненттің ақша қаражаты оператордың осы Шартта көрсетілген банк шотына келіп түскеннен кейін жүргізілген болып есептеледі.

3.8.    Банк операцияларына байланысты барлық шығыстарды оларды жүзеге асыратын Тарап төлейді.

3.9.   Осы Шарт бойынша қызметтер үшін ақы төлеуді абонент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

 

4.  ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

 

4.1.    Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады.

4.2.     Оператор осы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Абонент оператордан осындай бұзушылықтың әрбір күні үшін қызмет көрсету құнының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) талап етуге құқылы.

4.3.  Абонент осы Шарттың талаптарын және/немесе қызметтерге ақы төлеу мерзімдерін бұзған және/немесе өз міндеттемелерін тиісінше орындамаған жағдайда, абонент операторға мерзімді бұзған әрбір күн үшін қызмет көрсету құнының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуге міндетті.

4.4.   Абонент абоненттік картаның сақталуын қамтамасыз етуге дербес жауапты болады, ал абоненттік карта жоғалған (ұрланған) немесе бүлінген жағдайда Абонент операторға әрбір жоғалған (бүлінген) абоненттік карта және оны қалпына келтіру құны үшін 2000 (екі мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлеуге тиіс.

4.5.   4.2 – 4.3. тармақтарда көзделген бұзушылықтар бойынша тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы қызмет көрсету құнының 10% - ынан аспауы тиіс.

4.6.    Абонент екі және/немесе одан да көп электромобильдер (электр қозғалтқыштары бар автомобильдер) бойынша қызметтерді алу үшін бір абоненттік картаны қолданған жағдайда, осындай бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін ай сайынғы абоненттік төлемнің үш еселенген мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

4.7.        Оператордың мүлкі бүлінген жағдайда Абонент оператордың бірінші талабы бойынша оның залалын толық көлемде өтеуге міндетті.

4.8.   Абонент ЭҚС орналасқан аумақтардың иелері белгілеген ережелерді сақтамағаны үшін дербес жауап береді.

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

 

5.1.     Тараптар осы Шарттың талаптарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда осы Шартты бұзуға құқылы.

5.2.    Осы Шарт тараптардың келісімі бойынша немесе екінші Тараптың алдында берешек болмаған жағдайда бір жақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.

5.3.   Осы Шарт бұзылған жағдайда, осындай бұзуға бастамашы Тарап екінші Тарапқа Шартты бұзудың болжамды мерзіміне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей осы шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жіберуге міндетті, ол мерзім өткеннен кейін оператордың сайтында электрондық хат жіберу арқылы шарт бұзылды деп есептеледі.

 

 

6. АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАРИЯ ЕТІЛУІ

6.1.   Коммерциялық, келісімшарттық, қаржылық және басқа да ақпаратты қоса алғанда, барлық құжаттама және жазбаша да, ауызша да алынатын кез келген ақпарат құпия ақпарат болып табылады.

6.2.      Тараптар екінші Тараптың кез келген мәліметтерін жарияламауға және Тараптардың алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты орындау барысында олардың өзара ынтымақтастығы нәтижесінде белгілі болуға, атап айтқанда: осы Шарт шеңберінде алынған кез келген ақпаратты қорғау жөнінде жеткілікті шаралар қабылдауға; екінші Тараптан алынған кез келген ақпаратты (немесе оның кез келген бөлігін) екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шартты орындауға байланысты өзгеше пайдаланбауға міндеттеме алады; басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға толық немесе ішінара жария етпеуге міндетті.

6.3.   Тараптар ынтымақтастық нәтижесінде алынған кез келген ақпаратты шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау мақсатында ғана пайдалануға міндеттенеді.

6.4.     Тараптар Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін ынтымақтастық нәтижесінде алынған кез келген ақпаратты екінші Тараппен бәсекелестік мақсатында, сондай-ақ зиян келтіру мақсатында пайдаланбауға міндеттенеді.

6.5.  Осы бөлімнің ережелеріне қарамастан, кез келген ақпаратты жария ету болып саналмайды, егер:

ақпарат көпшілікке қолжетімді болды, бірақ осы құпиялылық туралы шарттың талаптарын бұзу нәтижесінде емес;

Ақпарат екінші Тараптан басқа қандай да бір көзден құпия емес негізде Тарапқа қолжетімді болды;

ақпаратты екінші Тарап ашуға алдын ала мақұлдады, ал мақұлдау жазбаша немесе өзге де тәсілмен тіркелді.

 

7. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

 

7.1.   Тараптар еңсерілмес күш жағдайлары (бұдан әрі - форс- мажор) болған кезде өз міндеттемелерінің кез келгенін орындамағаны үшін жауапты болмайды. Форс-мажорлық мән-жайлар деп: басталуы Тараптарға бағынбайтын, күтпеген сипатқа ие және еңсерілмейтін күштің, яғни осы жағдайларда төтенше және еңсерілмейтін мән- жайлардың (дүлей зілзалалар, әскери іс-қимылдар, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар және т.б.) салдары болып табылатын оқиғалар түсініледі. Мұндай жағдайларға, атап айтқанда, нарықта орындау үшін қажетті тауарлардың, жұмыстардың немесе қызметтердің болмауы жатпайды.

7.2.    Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Оператор абонентке осындай мән-жайлар және олардың себептері туралы хабарламаны кідіріссіз жібереді. Егер абоненттен өзге жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Оператор шарт бойынша өз міндеттемелерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық мән-жайларға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

 

8. ХАБАРЛАМАЛАР МЕН ХАБАРЛАМАЛАР

 

8.1.     Шартқа сәйкес жіберілетін барлық хабарламалар мен хабарламалар, егер олар электрондық пошта, электрондық хабарлама арқылы жіберілсе, пошта арқылы (хабарламасы бар тапсырыс хатпен) не екінші Тараптың уәкілетті өкілінің өзіне қол қойғызып тапсыру арқылы жеткізілсе, тиісті түрде берілген болып есептеледі.

8.2.   Тараптардың кез келгенінің Шартта көрсетілген деректерге қатысты деректемелерінің өзгергені туралы Тарап көрсетілген өзгерістер болған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осындай өзгерістер туралы екінші Тарапқа хабарлауға міндетті.

 

9. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА, ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

 

9.1. Тіркелген пайдаланушы Акцепт жасаған кезде дербес деректерді жинауға, өңдеуге байланысты қатынастарды регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, шартта айқындалған тәртіппен тіркелген пайдаланушы операторға және үшінші тұлғаларға тіркелген пайдаланушының/абоненттің дербес деректерін Шартта регламенттелген мақсаттарда және дереккөздерде, оның ішінде жалпыға қолжетімді көздерде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жинауға, өңдеуге, трансшекаралық беруге (қажет болған кезде) сөзсіз келісім береді, Оператордың қалауы бойынша, оператормен бұрыннан бар немесе туындайтын немесе болашақта кез келген азаматтық-құқықтық және (немесе) өзге де құқықтық қатынастарға байланысты, кейіннен – абоненттің дербес деректері.

9.2. Абоненттің дербес деректері бойынша Тараптар абонентке қатысты төмендегі мәліметтерді, сондай-ақ электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген, болашақта болатын өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей анықтады:

-  Тегі, Аты, Әкесінің аты, ЖСН, туған күні, жұмыс орны және лауазымы,

-    пошталық мекенжайы (тұрғылықты мекенжайы, тіркелген (тіркелген) мекенжайы)),

-     үй, жұмыс, ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы.

9.3. Абоненттің дербес деректерін жинауды, өңдеуді және трансшекаралық беруді (қажет болған жағдайда) Оператор мыналарды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, мынадай мақсаттар үшін жүзеге асырады:

-   шартты, сондай-ақ операторға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген құқықтар мен міндеттерді тиісінше орындау үшін;

- оператордың құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін: осы Шарт бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;

-   қызмет сапасын жақсартуға бағытталған зерттеулер жүргізу үшін;

-   маркетингтік бағдарламаларды, статистикалық зерттеулерді жүргізу үшін, сондай-ақ әртүрлі байланыс құралдарының көмегімен абонентпен тікелей байланыстарды жүзеге асыру жолымен қызметтерді ілгерілету үшін, соның ішінде: пошта жіберілімі, электрондық пошта, телефон байланысы, Интернет желісі және т. б.

9.4.    Абонент операторға дербес деректерді ашық байланыс арналары арқылы бере отырып, оларды өзге тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекелін және осыған байланысты салдарларды түсінеді және өзіне қабылдайды. Өзге тұлғалар дербес деректерді рұқсатсыз алған кезде Оператор оларды ашық байланыс арналарымен берген кезде жауапты болмайды.

9.5.   Осы бөлімде регламенттелген дербес деректерді жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге (қажет болған жағдайда) абоненттің келісімі Қазақстан Республикасының заңнамасында регламенттелген жағдайларда, жазбаша нысанда ресімделген тиісті өтініш негізінде кері қайтарып алынуы мүмкін, ол Операторға осы Келісім кері қайтарып алынған күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзімде табыс етіледі. Бұл ретте, пайдаланушыға/абонентке осы Келісім, егер бұл пікір Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін жағдайларда не абонент оператор алдында орындамаған міндеттемелер болған кезде кері қайтарып алынбайтыны белгілі.

 

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

10.1.    Тараптар арасындағы осы Шартта көзделмеген жаңа міндеттемелер мен құқықтарға әкеп соғатын кез келген уағдаластықты Тараптар Шартқа қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда ресімдеуге тиіс.

10.2.  Кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда ресімделеді, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

10.3.  Осы Шартқа байланысты немесе одан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі. Келіссөздер қорытындылары бойынша келісімге қол жеткізілмеген жағдайда даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

10.4.     Шарт осы Шарттың талаптарын сөзсіз қабылдаған (акцептеген) сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындаған сәтке дейін қолданылады. Шарт Оператордың Сайтында тіркеуден өтпеген немесе оператордың сайтына кірушілер немесе пайдаланушылар болып табылмайтын, бірақ бұрын оператор оператордың ЭҚҚ-да олардың электромобильдерін зарядтау бойынша оператордың қызметтерін алуға қол жеткізу карталарын берген тұлғалармен туындаған қатынастарға да қолданылады.

10.5.  Осы Шарт әрбір жеке-жеке дербес немесе бірлескен шешім қабылдай отырып, тараптар осы Шартты бұзуға шешім қабылдағанға дейін мерзімсіз қолданылады.

10.6.   Тараптар осымен ҚР АК-нің 152-бабына сәйкес жазбаша нысанда мәміле жасасуға, оның ішінде өзгелермен бірге субъектілерді және олардың ерік білдіруінің мазмұнын айқындайтын электрондық хабарламалармен алмасу теңестірілетіні туралы өз түсінігін растайды. Тараптар сондай-ақ ҚР заңнамасында көрсетілген электрондық хабарламаларды электрондық цифрлық қолтаңбамен

бекіту қажеттігі туралы талаптар қамтылмайтындығы туралы түсінікті растайды.

10.7. Осы Шарт орыс тілінде жасалған және заңды күші бар жазбаша шарт жасасуға теңестіріледі.

10.08. Мемлекеттік және орыс тілдері арасында шарт ережелерінің мағыналарында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, даулар мен келіспеушіліктерді реттеу үшін орыс тіліндегі аударма қабылданатын болады.

 

11. ОПЕРАТОРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН МЕКЕНЖАЙЫ:

 

"Оператор ЭЗС" ЖШС» БСН: 180240030023

Заңды және нақты мекен-жайы:

Нұр-сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 18 тел +7 (7172) 727962 (іш.110, 142)

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
Товарищества с ограниченной ответственностью «Оператор ЭЗС» от «25» августа 2020 года
№ 11/П

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

 

г. Нур-Султан

 

Оператор ЭЗС – это сеть электрических зарядных станций для транспортных средств с электродвигателем (далее – электромобилей) в Республике Казахстан.

В настоящем публичном договоре описаны предмет и условия договора, права и обязанности сторон, которые регулируют отношения между Оператором ЭЗС и пользователем услуг зарядки электромобиля на действующих станциях, установленных Оператором ЭЗС, с использованием абонентской карты Оператора ЭЗС, закрепляемого в системе Оператора ЭЗС к конкретному электромобилю пользователя.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор ЭЗС», именуемое в дальнейшем «Оператор», предлагает заключение настоящего Публичного договора (далее - Договор) любому лицу, именуемому в дальнейшем «Абонент», который решит воспользоваться или на постоянной основе будет пользоваться, услугами зарядки своего электромобиля (далее - Услуги).

Настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом РК (далее – ГК РК) является договором оферты, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой считается осуществление Абонентом конклюдентных действий - регистрации в учетной системе Оператора, расположенной на сайте Оператора и/или нажатия кнопки «Я согласен с условиями Публичного договора» при переходе Абонента на сайте Оператора к регистрации и оформлении заявки на получение (приобретение) абонентской карты Оператора.

 

Перед регистрацией в учетной системе Оператора внимательно ознакомьтесь с условиями и положением настоящего Договора!

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

ДОГОВОРЕ

 

Заявка – официальное заявление Абонента, заполненное в электронной форме, отправленное через Панель управления и оплаченное по предварительной оплате на расчетный счет Оператора согласно ценам и порядку расчетов за Услуги Оператора, указанных на сайте, или согласно предварительно выставленному счету за Услуги.

Лицевой счет – учетные данные в Учетной системе Оператора о предварительной оплате Абонентом за Услуги Оператора, а также заказанных Продуктов.

Оператор – ТОО «Оператор ЭЗС».

Зарегистрированный пользователь – лицо, пользующееся информацией, расположенной на Сайте и зарегистрированное на нем. Абонент – Зарегистрированный пользователь, осуществивший

Акцепт настоящего Договора.

Сайт – веб-сайт Оператора, функционирующее в сети Интернет.

Оферта – настоящий Договор, опубликованный на Сайте Оператора.

Услуги – услуги зарядки электромобиля, предоставляемые в действующей сети электрозаправочных станций (далее – ЭЗС) Оператора обратившемуся совершеннолетнему дееспособному физическому лицу либо представителю юридического лица на условиях настоящего Договора. Для доступа к получению Услуг по данному Договору Абонент также получает (приобретает) абонентскую карту Оператора.

Карта – абонентская карта RFID, закрепляемая в системе Оператора к конкретному электромобилю Абонента.

Акцепт – ответ Зарегистрированного пользователя или совершение Зарегистрированным пользователем действий, свидетельствующих о полном и безоговорочном принятии всех его условий, путем проставления галочки в графе «Я принимаю условие Договора публичной оферты» на Сайте Исполнителя и исполнение

обязательств по оплате за Услуги по настоящему Договору, являющийся таким образом Абонентом по настоящему Договору.

Прейскурант – действующий перечень Услуг Оператора с ценами, публикуемый на Сайте Оператора.

Стороны – сторонами Договора являются совместно Оператор и Зарегистрированный пользователь/Абонент.

Персональные данные – сведения, регламентированные Договором, относящиеся к определенному физическому либо юридическому лицу, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.

Сбор Персональных данных – действия, направленные на получение Персональных данных;

Обработка Персональных данных – действия, направленные на накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение Персональных данных.

Третьи лица – лица связанные, как в настоящее время, так и в будущем, с Оператором обстоятельствами или правоотношениями по Сбору, Обработке и защите Персональных данных Абонента.

Компьютерный инцидент – это аномальное явление, которое может влиять на конфиденциальность, целостность и доступность информации. Случай компьютерного инцидента может указывать на: вторжение в компьютерную систему, сбой в системе, отказ в обслуживании, кражу информации, злонамеренные действия и другие неавторизированные или незаконные действия.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1.       Оператор обязуется оказывать услуги по зарядке электромобиля (далее - Услуги), а Абонент обязуется оплатить Оператору стоимость Услуг в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.   Услуги оказываются исключительно в рамках действующей сети электрозаправочных станций (далее - ЭЗС) Оператора. Перечень подключенных ЭЗС предоставляется Оператором по запросу Абонента.

1.3.   Запрос Абонента на получение актуального перечня ЭЗС может быть направлен Оператору нарочно, заказным письмом или посредством электронной почты, электронного сообщения.

1.4.       Услуги по настоящему Договору оказываются с применением абонентской карты Оператора, которая закрепляется в системе Оператора к конкретному автомобилю Абонента.

1.5.          При совершении Акцепта Зарегистрированным пользователем считается, что:

–  Статус Зарегистрированного пользователя изменился на статус Абонента по Договору;

–     Абонент ознакомлен, согласен и принял все условия настоящего Договора;

–  Акцепт Оператором получен;

–    Договор заключен, не требует двустороннего подписания, действителен в электронном виде;

–   заключение данного Договора приравнивается к заключению Договора в письменной форме.

1.6.     Оператор имеет право отозвать свое предложение о заключении данного Договора в любое время, но это не является основанием для отказа Стороны от обязательств.

1.7.    Оператор принимает все разумные меры к тому, чтобы Услуги оказывались бесперебойно и в надлежащем качестве. Однако Оператор не может гарантировать этого в случае возникновения технических или программных сбоев независящих от воли Оператора.

1.8.     Сайт может быть временно недоступен, частично или полностью, в том числе по причине проведения профилактических или иных работ, а также по любым другим причинам технического характера. Оператор имеет право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением Пользователей или без такового.

1.9.  При пользовании Сайтом Оператора Абоненту запрещаются любые действия, направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсам сервера и информации Оператора, персональным учетным и иным данным других Абонентов, а также любым другим данным, доступным через сеть Интернет и сервер Оператора.

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

2.1.  Абонент вправе:

2.1.1.      требовать выполнения Оператором всех принятых обязательств по Договору;

2.1.2.     пользоваться Услугами Оператора при условии их предварительной оплаты, необходимой для содержания сети ЭЗС;

2.1.3.  делать обоснованные замечания, пожелания, предложения, связанные с оказанием Оператором Услуг;

2.1.4.  использовать для получения Услуг абонентскую карту при условии закрепления карты с уникальным номером за конкретным электромобилем Абонента и выполнения п. 2.1.2 Договора;

2.1.5.    иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.2.  Абонент обязан:

2.2.1.   своевременно и в полном объеме оплачивать Оператору стоимость Услуг в соответствии с ценами, установленными Оператором;

2.2.2.      соблюдать правила противопожарной безопасности, инструкции по пользованию ЭЗС, а также применять для зарядки электромобиля только соответствующие заводские зарядные электрические кабеля, адаптеры (переходники), подходящие (совместимые) для зарядки конкретного электромобиля Абонента;

2.2.3.  не наносить ущерба имуществу Оператора;

2.2.4.    в случае нанесения Абонентом повреждения, ущерба имуществу Оператора, незамедлительно связаться и сообщить об этом Оператору, принять все необходимые меры для предотвращения его дальнейшего повреждения или поломки;

2.2.5.     возместить Оператору убытки в случае порчи его имущества;

2.2.6.  в случае нахождения выбранного ЭЗС на территории, въезд на которую является платным, самостоятельно оплачивать въезд и пребывание на такой территории;

2.2.7.     соблюдать правила, режим работы, устанавливаемые владельцами (администрацией) территорий, на которых находится ЭЗС;

2.2.8.       незамедлительно сообщить Оператору в случае обнаружения поврежденного (нерабочего) ЭЗС;

2.2.9.   принять абонентскую карту по акту приема-передачи или при заполнении анкеты Абонента для Оператора и обеспечить его сохранность;

2.2.10.    в случае утери (кражи) или порчи абонентской карты оплатить Оператору штраф и стоимость ее восстановления;

2.2.11.     Абонент имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.3.  Оператор вправе:

2.3.1.    устанавливать цены на оказание Услуг по настоящему Договору;

2.3.2.    взыскать с Абонента сумму убытков в случае порчи имущества Оператора;

2.3.3.    требовать от Абонента оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.4.   иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.4.  Оператор обязан:

2.4.1.  обеспечить оказание Услуг в надлежащем виде;

2.4.2.   в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг или делающих дальнейшее оказание Услуг невозможным, в кратчайший срок известить об этом Абонента;

2.4.3.     Оператор имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.5.  Абоненту запрещается:

применять одну абонентскую карту для получения Услуг по двум и более электромобилям (автомобилям с электродвигателем). В случае попытки применения абонентской карты, выданной и закрепленной индивидуально к конкретному электромобилю Абонента, для получения Услуг для другого электромобиля наступает ответственность Абонента по п.4.6. Договора.

2.6.     Сторонами установлено, что для целей настоящего Договора, применения его положений и надлежащего получения Услуг, Абонент использует одну абонентскую карту для одного электромобиля (автомобиля с электродвигателем), а Оператор предоставляет абонентскую карту Абоненту с закреплением и внесением конкретного автомобиля в свою систему данных.

 

 

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, РАСЧЕТОВ ПО

ДОГОВОРУ

 

3.1.     Стоимость Услуг по данному Договору определяется Оператором самостоятельно и доводится до сведения Пользователя/Зарегистрированного              пользователя/Абонента посредством размещения на Сайте Оператора, и/или в офисах Оператора, и/или третьих лиц или иным способом, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

3.2.      Оплата Услуг по данному Договору осуществляется Зарегистрированным пользователем/Абонентом на условиях предварительной оплаты стоимости Услуг по каждой абонентской

карте за предстоящий (следующий) календарный месяц.

3.3.    Оператор вправе в одностороннем порядке пересмотреть стоимость Услуг и уведомить Абонента об увеличении их стоимости не менее чем за 3 (три) рабочих дня до введения новых цен.

3.4.    В случае отсутствия письменных возражений Абонента изменения цен вступают в силу не менее чем за 3 (три) рабочих дня после уведомления Оператора.

3.5.   Оплата Услуг производится Абонентом на расчетный счет Оператора согласно ценам и порядку расчетов за Услуги Оператора, указанных на сайте, или согласно предварительно выставленному счету за Услуги, путем перечисления денежных средств на банковский счет Оператора с указанием назначения платежа: «За услуги зарядки электромобиля» и данными Абонента, отправителя денег в течение 3 (трех) банковских дней со дня Акцепта Договора.

3.6.   Внесение сумм абонентской платы в последующие месяцы осуществляется Абонентом самостоятельно путем полной предоплаты не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала предстоящего оплачиваемого месяца за Услугу.

3.7.     В течение 1 (одного) рабочего дня после внесения Абонентом абонентской платы и/или поступления суммы на расчетный счет Оператора, регистрации Абонента и карты в системе Оператора, Оператор передает абонентскую карту Абоненту по акту приема-передачи.

3.7.      Расчет считается произведенным после поступления денежных средств Абонента на банковский счет Оператора, указанный в настоящем Договоре.

3.8.     Все расходы, связанные с банковскими операциями, оплачиваются Стороной, их осуществляющей.

3.9.     Оплата за Услуги по данному Договору Абонентом осуществляется в безналичном порядке.

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

4.1.     За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

4.2.     В случае нарушения Оператором условий настоящего Договора, Абонент вправе требовать с Оператора неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от стоимости оказания Услуг, за каждый день такого нарушения.

4.3.     В случае нарушения Абонентом условий настоящего Договора и/или сроков оплаты Услуг и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Абонент обязан выплатить Оператору неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от стоимости оказания Услуг, за каждый день нарушения срока.

4.4.       Абонент самостоятельно несет ответственность за обеспечение сохранности абонентской карты, а в случае утери (кражи) или порчи абонентской карты Абонент должен оплатить Оператору штраф в размере 2000 (двух тысяч) тенге за каждую утерянную (испорченную) абонентскую карту и стоимость ее восстановления.

4.5.    Общая сумма неустойки (штрафа, пени) по нарушениям, предусмотренных в пунктах 4.2. – 4.3. не должна превышать 10 % от стоимости оказания Услуг.

4.6.    Абонент обязан оплатить штраф в размере трехкратной ежемесячной абонентской платы в случае применения одной абонентской карты для получения Услуг по двум и/или более электромобилям (автомобилям с электродвигателями) за каждый случай такого нарушения.

4.7.   В случае порчи имущества Оператора Абонент по первому требованию Оператора обязан возместить его убытки в полном объеме.

4.8.       Абонент самостоятельно несет ответственность за несоблюдение правил, устанавливаемых владельцами территорий, на которых расположены ЭЗС.

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

 

5.1.   Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан.

5.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке при условии отсутствия задолженности перед другой Стороной.

5.3.     В случае расторжения настоящего Договора, Сторона, инициирующая такое расторжение, обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого срока расторжения Договора, по истечении

которого Договор считается расторгнутым посредством направления электронного письма на сайте Оператора.

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

 

6.1.          Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, получаемая как в письменной, так и в устной форме, включая коммерческую, контрактную, финансовую и другую информацию.

6.2.   Стороны берут на себя обязательство не разглашать любые сведения другой Стороны и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества в ходе исполнения Договора без предварительного письменного согласия Сторон, а именно: принимать достаточные меры по охране любой информации, полученной в рамках настоящего Договора; не использовать полученную от другой Стороны любую информацию (или любую ее часть) иначе, чем в связи с исполнением настоящего Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны; не разглашать любую информацию третьим лицам полностью или частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.3.     Стороны обязуются использовать любую информацию, полученную в результате сотрудничества, лишь в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.4.   Стороны обязуются после прекращения действия Договора не использовать любую информацию, полученную в результате сотрудничества, в целях конкуренции с другой Стороной, а также с целью причинения вреда.

6.5.     Несмотря на положения настоящего раздела, не будет считаться разглашением любой информации, если:

информация стала общедоступной, но не в результате нарушения условий настоящего Договора о конфиденциальности;

информация стала доступна Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо иного источника помимо другой Стороны;

информация предварительно одобрена к раскрытию другой Стороной, а одобрение письменно или иным способом зафиксировано.

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 

7.1.   Стороны не несут ответственность за неисполнение любого из своих обязательств при наличии обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор). Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: события, наступление которых неподвластно Сторонам, имеет непредвиденный характер и является следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные бедствия, военные действия, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке необходимых для исполнения товаров, работ или услуг.

7.2.        При возникновении форс-мажорных обстоятельств Оператор без промедления направляет Абоненту уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Абонента не поступает иных письменных инструкций, Оператор продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

 

8.1.  Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором, будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы по электронной почте, электронным сообщением, доставлены по почте (заказным письмом с уведомлением) либо путем вручения лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись.

8.2.   Об изменении реквизитов любой из Сторон, относительно данных, указанных в Договоре, Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента указанных изменений известить другую Сторону о таких изменениях.

 

 

9.  СОГЛАСИЕ НА СБОР, ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

 

9.1.   В соответствии с законодательством Республики Казахстан, регламентирующим отношения, связанные со Сбором, Обработкой

Персональных данных при совершении Зарегистрированным пользователем Акцепта, в порядке определенном Договором, Зарегистрированный пользователь дает безусловное согласие Оператору и Третьим лицам на Сбор, Обработку, трансграничную передачу (при необходимости) Персональных данных Зарегистрированного пользователя/Абонента, не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами, в целях, регламентированных Договором, и в источниках, в том числе общедоступных, по усмотрению Оператора, в связи с уже существующими или возникающими с Оператором или возникающих в будущем любых гражданско-правовых и (или) иных правоотношений, в дальнейшем – Персональные данные Абонента.

9.2. Под Персональными данными Абонента, Стороны определили нижеследующие сведения, относящиеся к Абоненту, а также происходящие в них в будущем изменения и (или) дополнения, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, включая, но, не ограничиваясь:

-  фамилия, имя, отчество, ИИН, дата рождения, место работы и должность,

-   почтовый адрес (адрес места жительства, адрес регистрации (прописки)),

-   домашний, рабочий, мобильный номер телефонов, адрес(а) электронной почты.

9.3. Сбор, Обработка и трансграничная передача (при необходимости) Персональных данных Абонента осуществляется Оператором для следующих целей, включая, но, не ограничиваясь:

–    для надлежащего исполнения Договора, а также прав и обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Республики Казахстан;

–  для судебной и внесудебной защиты прав Оператора: в случае нарушения обязательств по настоящему Договору; в случае возникновения спорных ситуаций, включая спорные ситуаций с третьими лицами;

–   для проведения исследований, направленных на улучшение качества Услуг;

–    для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения Услуг путем осуществления прямых контактов с Абонентом с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефонная связь, сеть Интернет и т.п.

9.4.    Абонент, передавая Оператору Персональные данные по открытым каналам связи, осознает и принимает на себя риск несанкционированного получения их иными лицами и связанные с этим последствия. Оператор не несет ответственности при несанкционированном получении Персональных данных иными лицами их передачи с открытыми каналами связи.

9.5.   Согласие Абонента на Сбор, Обработку и трансграничную передачу (при необходимости) Персональных данных, регламентированное настоящим разделом может быть отозвано в случаях, регламентированных законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующего заявления, оформленного в письменной форме, которое вручается Оператору в срок не менее 30 (тридцать) календарных дней до даты отзыва настоящего Согласия. При этом, Пользователю/Абоненту известно, что настоящее Согласие не может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет противоречить законодательству Республики Казахстан, либо при наличии не исполненных Абонентом обязательств перед Оператором.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

10.1.    Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и права, не предусмотренные настоящим Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

10.2.   Любые изменения и/или дополнения оформляются в виде дополнительного соглашения в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

10.3.   Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения по итогам переговоров споры разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.4.    Договор вступает в силу с момента безоговорочного принятия (акцепта) условий настоящего Договора и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяется также на отношения, возникшие с лицами, не прошедшие регистрацию на сайте Оператора или не являющимися Посетителями или Пользователями сайта

Оператора, но которым уже ранее Оператором были выданы карты

доступа к получению Услуг Оператора по зарядке их электромобиля на ЭЗС Оператора.

10.5.  Настоящий договор действует бессрочно пока стороны не решат расторгнуть настоящий Договор с принятием каждого по отдельности самостоятельного или совместного решения.

10.6.   Стороны настоящим подтверждают свое понимание, что согласно ст.152 ГК РК, к совершению сделки в письменной форме, в числе прочего, приравнивается обмен электронными сообщениями, определяющих субъектов и содержание их волеизъявления. Стороны также подтверждают понимание о том, что законодательство РК не содержит требования о необходимости скрепления указанных электронных сообщений электронной цифровой подписью.

10.7.    Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках, и приравнивается к заключению письменного Договора, имеющего юридическую силу.

10.08. В случае возникновения разногласия смыслов положений Договора между государственным и русском языками, для урегулирования спора и разногласия будет приниматься перевод на русском языке.

 

11. АДРЕС РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПЕРАТОРА: ТОО «Оператор ЭЗС»

БИН: 180240030023

Юридический и фактический адрес:

г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 18 тел +7 (7172) 727962 (вн.110, 142)

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Оператор ЭЗС в целях расширения и развития инфраструктуры сети зарядных станций приглашает к сотрудничеству БЦ, ТРЦ, гостиницы, рестораны, кафе, а также государственные учреждения, предприятия.

Контакты

г. Астана ТОО "Оператор ЭЗС"
Проспект Кабанбай Батыр, 11/5, Этаж 5, Офис 506.
+7 (702) 202-20-37